Nasjonalt prospekt

Hva er nasjonalt prospekt?

Utstedere som søker mellom 1 million euro og 8 millioner euro innenfor 12 kalendermåneder må utarbeide nasjonalt prospekt jf. Verdipapirhandellovens kapittel 7. Nasjonalt prospekt må være registrert i Foretaksregisteret før investeringstilbudet gjøres offentlig kjent. Dokumentet har en rekke krav rundt form og innhold.