Hvordan kan en av selskapets aksjonærer gjøre salg av sine aksjer?

Aksjene du har kjøpt via Folkeinvest er unoterte aksjer. Når aksjene er unotert, betyr det at selskapet ikke er regulert på en handelsplass som en børs. Når selskapene ikke er regulert, kan det være mer omstendelig å få solgt aksjene på kort sikt. En selger er først avhengig av å finne en kjøper, og kan deretter være avhengig av å få transaksjonen godkjent av selskapets styre.
 
Aksjer kan fritt selges med mindre noe annet fremkommer av lov, vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne. Ved salg skal prisen normalt beregnes ut fra markedsverdi. 
 
Adgangen til å omsette aksjer, står beskrevet i aksjeloven § 4-15.
 
Avtale om overføring av aksjer skal meldes til styret i aksjeselskapet av den som overtar aksjene. Avtalen bør som et minimum inneholde hvem avtalen gjelder for, hvilke aksjer som overføres, og til hvilken pris. Aksjeloven har regler om samtykke ved erverv av aksjer, og regler om forkjøpsrett for de andre aksjonærene. 
 
Mer om samtykkekrav ved eierskifte i aksjeloven kapittel 4, punkt V.
 
Husk at forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, når annet ikke er bestemt ved lov. Dette betyr at det må sendes ut en melding til alle eksisterende aksjonærer hvor de får mulighet til å utøve sin forkjøpsrett. Om ingen utøver forkjøpsretten er den kjøperen som har kjøpt selgers aksjer den nye rettmessige eieren av deres aksjer.
 
Mer om forkjøpsrett er beskrevet i aksjeloven kapittel 4, punkt VII.
 
Når overføringen er gjennomført, skal aksjeeierboken oppdateres umiddelbart. Selskapet fører den nye eieren inn i aksjeeierboken. Innføringen skal dateres. Den nye aksjeeieren skal ha melding fra selskapet om at hen er innført i aksjeeierboken, og hva som er notert.