Hvordan fungerer skatteinsentivordningen?

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 1 million årlig for aksjeinnskudd i oppstartselskap.

Dette reguleres i skatteloven § 6-53.

Det er allikevel viktig å merke seg at ordningen har noen begrensninger og vilkår som må tilfredstilles. 

 

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et oppstartselskap kan årlig motta maksimalt kroner 5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag. For person vil fradraget redusere skatt i alminnelig inntekt med 22 % av investeringen. Maksimalt inntektsfradrag for person er kroner 1 million per år og vil kunne redusere den totale skattebelastningen med inntil kr 220 000.

Det er viktig å være klar over at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartselskap erverves ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. For å få inntektsfradrag, kan ikke den skattepliktige allerede være aksjonær i oppstartselskapet når aksjeinnskuddet foretas. Erverves aksjene på annen måte, gis det ikke fradrag.

 

For en fullstendig oversikt over rammer og vilkår finnes dette på Skatteetatens sider