Hvordan får jeg solgt aksjer jeg har kjøpt?

Den ideelle måten å avhende aksjer på for mange er i forbindelse med en exit-mulighet, i form av at selskapet blir kjøpt opp eller at det børsnoteres.

Kjøp og salg av unoterte aksjer reguleres av aksjelovens §4 så vidt annet ikke er bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne. Sammenlignet med børsnoterte aksjer er unoterte aksjer vanskeligere å omsette da de ikke er knyttet til en markedsplass.

Ta kontakt med det aktuelle selskapet og hør hvordan de regulerer kjøp og salg. Erfaringsvis er det ofte ordnet slik at en aksjonær kan selge fritt, dersom en selv finner en kjøper. Spesielt pleier det å være godt tilrettelagt for kjøp og salg mellom de eksisterende aksjonærene i selskapet. Det kan også være tilfeller der selskapet har en liste over interessenter som ønsker å kjøpe aksjer i selskapet. 

Dersom en aksjonær står fristilt til å selge, må den enkelte aksjonær selv finne en kjøper, som enten kan være en eksisterende aksjonær eller en annen kjøper. Når kjøper og selger har kommet til enighet om vilkårene, skal salget meldes til selskapet gjennom en sluttseddel. Med mindre noe annet er bestemt i vedtektene, underrettes eksisterende aksjonærer om salget slik at de kan erverve aksjene til samme vilkår iht. fortrinnsretten. Salget skal godkjennes av selskapet snarest og kan kun avslås ved saklig grunn. Selskapet kan i vedtektene regulere dersom kjøp og salg ikke skal kreve godkjenning av selskapet.