1. Hjelpesenter
  2. For investorer
  3. Risiko og generelle spørsmål

Hvem setter prisen på aksjene?

Verdsettelse er et sentralt tema i forbindelse med investeringer i aksjer. Det kan være utfordrende å fastsette verdien av et selskap. Spesielt gjelder dette verdsettelse av tidligfaseselskap som har liten eller ingen historikk.

For utstederselskap som har en indikativ prising på mer enn 50 MNOK, krever Folkeinvest at det utarbeides et mer omfattende verdsettelsesdokument. Folkeinvest tilbyr utarbeidelse av et slikt dokument for enkelte utstedere som en betalt tilleggstjeneste. Dette dokumentet legges ved investeringstilbudet.

I andre tilfeller vil Folkeinvest utfordre utstederen dersom verdsettelsen av ulike årsaker virker urimelig, eller dersom forutsetninger for verdifastsettelseskonklusjonen ikke redegjøres for i tilstrekkelig grad. Folkeinvest er opptatt av at det i alle verdsettelsesdokument inntas setninger som tydeliggjør at det er forbundet usikkerhet med verdsettelsen, og det faktum at det er stor grad av usikkerhet knyttet til unoterte aksjers omsettelighet ettersom det ikke finnes et godt etablert annenhåndsmarked for dette.

Har du spørsmål til verdsettelsen til et konkret utstederselskap anbefales du å stille dine spørsmål til selskapet via diskusjonsforumet. Dersom du opplever at du ikke får tilstrekkelig gode svar, eller er av en oppfatning om at verdsettelsen ikke fremstår akseptabel, fraråder vi deg å tegne deg for aksjer i selskapet.