Hva er aksjene mine verdt?

Det kommer an på.

En aksje gir deg en andel av en virksomhets overskudd. Verdien på aksjen er avhengig av hvor mye overskudd virksomheten greier å skape igjennom hele levetiden.

Vanligvis ser man på hva andre markedet er villige til å betale for en aksje, og ganger dette tallet med beholdningen. En slik verdi kalles markedsverdi. Dette er rett frem å gjøre med aksjer som handles på børs. Aksjene som selges gjennom Folkeinvest, er derimot unoterte. 

Unoterte aksjer handles ikke på børs. Det innebærer blant annet at færre investorer og finansinstitusjoner klargjør hva de er villige til å betale for aksjene.

Hvis selskapet du investerte i har børsnotert seg i etterkant av kampanjen på Folkeinvest, kan du sjekke markedsverdien. En børsnotering innebærer betydelige administrative kostnader - de fleste selskap som tidligere har hentet kapital gjennom Folkeinvest er ikke blitt børsnoterte.


Derfor må du bruke andre 'verdsettelsesmetoder' for å finne ut hva aksjene dine er verdt. Disse er typisk 'kvalitative', som vil si at metodene er bygget på nyanserte drøftelser i stedet for konkrete fakta. Det fins altså ikke ett 'bra-nok' svar på hva aksjene dine er verdt, når man ikke har markedspris.

En vanlig metode er en DCF-analyse av fremtidig overskudd.

Verdsettelsesmetoder drøfter følgende spørsmål:

"Hvor mye overskudd kommer selskapet til å få?"

"Hva er risikoen for at forventningene er feil?"

"Hvor langt frem i tid ligger overskuddet?"

Ved en DCF-analyse lager man en realistisk prognose for kontantstrøm på middels-lang-sikt, og justerer dette ned med en årlig diskontinueringsrate som tar høyde for risiko. Da får man en total verdi for alle aksjene i selskapet, som man så dividerer på antallet aksjer for å finne aksjeprisen. DCF-analyse er metoden som investeringsbanker og fondsforvaltere finner mest hensiktsmessig for å finne en 'sann' verdi av aksjene.