Egenkapital

Hva er egenkapital

Egenkapital er hva selskapets eiere har skutt inn eller hva det har opptjent gjennom drift og reinvestert i selskapet. Egenkapital er lik eiendeler minus gjeld. Det er et nyttig mål for ressursene en virksomhet har til gode i et gitt øyeblikk. Målet brukes ofte av banker når de skal estimere sjansen for mislighold og det potensielle tapet ved mislighold.

Ved starten har alle selskap positiv egenkapital, i form av innskutt egenkapital. Hvis selskapet bruker opp denne, tar opp lån og bruker noe  av dette, vil egenkapitalen være negativ. Det betyr at selskapet skylder mer enn det har i eiendeler på et gitt tidspunkt.

Negativ egenkapital er ikke et problem så lenge selskapet betjener gjelden ved forfall. Typisk ved å tjene nok penger, eller hvis selskapet får mer innskutt egenkapital fra investorer.

Som investor er din avkastning representert i utviklingen av virksomhetens egenkapital. Når virksomheten går med overskudd, vil egenkapitalen øke. Virksomhetens mål er å maksimere egenkapital, så den kan dele det ut til investorer i form av utbytte eller tilbakekjøp. Da vil egenkapitalen i virksomheten gå ned, siden den blir delt ut til eierne.

Følgende ligning vil alltid være gjeldende for et selskap:

Egenkapital = Eiendeler - Gjeld